SEGURETAT I PRIVACITAT
 

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i d’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de Desembre informa que les dades personals que es recullen son incloses en un fitxer inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, complint totes les mesures de seguretat necessàries per a la deguda protecció dels mateixos.

 

Les dades són recollides a través d’una connexió segura SSL i tenen com a principal finalitat el facilitar l’accés a la botiga i la formalització de la compra de productes d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI, així com per l’enviament de comunicacions comercials i promocionals referents a l’esdeveniment, sempre en el cas que així sigui acceptat, no sent, en cap cas, cedides a terceres persones alienes a ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI.

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tot client registrat a www.tempsdevi.cat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per correu electrònic a admin@tempsdevi.cat.

 

 

ARBITRATGE, JURISDICCIÓ I DISPUTES EN LÍNIA.

 

Les compravendes, tant de marxandatge com de tiquets de degustació, es sotmeten a la legislació espanyola.

 

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent normativa:

 

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.

 

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació.

 

Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovada per el Reial Decreto Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

 

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

En cas de qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la interpretació de les presents condicions particulars i de les possibles accions derivades del procediment de compra, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI resta oberta a l’aplicació del Sistema Arbitral de Consum, reconeixent l’eficàcia dels laudes dictats per el mateix.

 

Al gaudir el consumidor de normativa de protecció, podrà reclamar o demandar des de l’aforament del seu propi domicili.

 

Si el Client es estranger, i la seva nacionalitat forma part de l’Unió Europea, segons el disposat en el Reglament UE 524/2013 sobre resolució de litigis en matèria de consum (ODR – Online Dispute Resolution), s’informa al Client que, com a consumidor, té a la seva disposició un procediment per a resoldre els diversos litigis derivats de la venta on-line de mercaderies i serveis en la Unió Europea. Per a realitzar-ho, tenen a la seva disposició la plataforma RLL (Resolució de Litigis en Línea) de la Unió Europea:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa del seu aforament, als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i de forma subsidiària, en els següents casos:

 

  • Que la part compradora tingui el seu domicili fora de la Unió Europea i en aquest país no existeixi conveni bilateral o multilateral amb Espanya que impedeixi la possibilitat de fixar la submissió expressa d’aforament.

 

Si es tracta d’una compravenda realitzada per una empresa que actuï en el marc de la seva activitat empresarial o professional.

Contacte

Associació Formativa 

Temps de Vi

 

CIF: G65758070

 

Carrer Fassina, 7, 5è 4t.

08800 Vilanova i la Geltrú

(Barcelona)

 

+34 607 529 409